Discussion

Link: 22. Meals / Challenge #9

1 Comment

Nguyễn Minh Phúc

hem: Thịt lợn từ chân hoặc vai, được bảo quản bằng muối hoặc khói

June 29th, 2020

Add comment