Discussion

Links:

4 Comments

kai nguyễn

Can't listen the word '' eat"

April 23rd, 2019
huyne

@kai, I do hear the word "eat"!!!

April 27th, 2019
huyne

Maybe you're not using in-ear headphones, it helps to listen better :)

May 22nd, 2019
Nguyễn Minh Phúc

Có thể đây là một từ nối, đọc thành "Weeat', nên không nghe rõ chữ eat.

July 25th, 2020

Add comment