Discussion

Link: 9. The Easter Egg Hunt / Challenge #17

3 Comments

Lệ Nguyễn Thị

có thể dùng it is thay cho it's đc mà

August 13th, 2021
Lệ Nguyễn Thị

nhầm câu trên mới đúng

August 13th, 2021
Thảo Nguyễn

Đọc sao thì viết vậy á bạn ơi

September 12th, 2021

Add comment