/ษ‘:/ - /ษœ:/ (far vs fur) (Listen and Read)

Loading...
Error! Cannot load audio!
Please try again later :(
1 / 20
/ษ‘:/ - /ษœ:/ (far vs fur)
Press "Space" to Play/Pause
Press and to move between sentences.
far
fur
heart
hurt
barn
burn
dart
dirt
par
purr
star
stir
farm
firm
hard
herd
car
cur
guard
gird
Related links: